Dữ liệu kết nối thông minh thúc đẩy phát triển kinh tế số

Báo Kinh tế & Đô thị
Gốc

Cơ sở dữ liệu là nguồn tài nguyên mới, nền tảng quan trọng cho chuyển đổi số, và động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số. Do đó, rất cần đổi mới tư duy trong khai thác dữ liệu số và kết nối thông minh.

Văn Trọng - Thanh Nhàn

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/du-lieu-ket-noi-thong-minh-thuc-day-phat-trien-kinh-te-so.html