Dòng vốn nhỏ giúp xóa đói, thoát nghèo

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND-  Cùng với những đầu tư lớn của Nhà nước về các hệ thống cơ sở hạ tầng, hiện nay, tại nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều tổ chức, quỹ tài chính nhỏ còn gọi là tài chính vi mô, với dòng vốn, món vay nhỏ đang góp phần giúp người dân xóa đói, thoát nghèo.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=115252&sub=56&top=38