Đơn vị đã kiểm tra, kết luận nội dung đơn thư

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Trang "Ý kiến chiến sĩ", Báo Quân đội nhân dân số ra ngày 12-7-2008 đăng ý kiến của quân nhân thuộc Phân đội kho Quân khí (Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Long) phản ánh một số tồn tại ở phân đội như chưa thực hiện tốt chế độ tài chính công khai...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.xaydungquandoi.46607.qdnd