Đổi số CityPhone và Hộp thư tự động

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: Với CityPhone, các số thuê bao sẽ thay đổi từ 7 chữ số lên 8 chữ số bằng cách thêm số 3 vào trước số điện thoại hiện hành. VD: Số điện thoại trước đây là 911 0199 sẽ đổi thành...

    Nguồn Công Thương: http://xahoithongtin.com.vn/home/272/20081106094850400/doi-so-cityphone-va-hop-thu-tu-dong.html