Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng đào tạo

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    QĐND – Ngày 24-12, Học viện Chính trị tổ chức hội nghị quân chính. Năm 2008, mặc dù có sự biến động về tổ chức, biên chế và được giao thêm nhiều nhiệm vụ quan trọng, nhưng Học viện Chính trị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.tinqpan.49128.qdnd