ĐỔI MỚI GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THEO HƯỚNG LINH HOẠT VÀ MỞ

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực,hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, gắn đào tạo nghề nghiệp với việc làm và thị trường lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động và nâng cao năng lực cạnh tranh của Quốc gia, sáng 22/4, Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp phối hợp với Cục Việc làm của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/kinh-te-xa-hoi/2021/4/d%E1%BB%8Fi-m%C3%B3i-gi%C3%A1o-d%E1%BB%A5c-ngh%C3%A8-nghi%E1%BA%B9p-theo-hu%C3%B3ng-linh-ho%E1%BA%A1t-v%C3%A0-m%E1%BB%8F/552802