Đề án 112: Còn nhiều câu hỏi lớn

    Gốc

    Báo cáo giám sát của Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của QH hồi tháng 3.2007 đã chỉ ra rằng Đề án 112 đã thất bại cả trên 5 mục tiêu ban đầu đề ra, gồm xây dựng các hệ thống tin học hóa quản lý hành chính nhà nước, xây dựng và tích hợp các cơ sở dữ liệu quốc gia, tin học hoá các dịch vụ công, đào tạo tin học và thúc đẩy cải cách hành chính.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/ANPL/27060/default.aspx