Dạy nghề cho 3 triệu lượt đoàn viên thanh niên và giải quyết việc làm cho 2 triệu thanh niên

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trong nhiệm kỳ phấn đấu tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề cho 3 triệu lượt đoàn viên thanh niên và giải quyết việc làm cho 2 triệu thanh niên; hết năm 2008, 100% Đoàn thanh niên cấp tỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành lập hội đồng công tác thanh niên.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=96637