Đấu giá đất Đông Anh, ước thu trên 22 tỷ đồng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - UBND huyện Đông Anh vừa tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc. Có 87 hồ sơ đủ điều kiện tham dự phiên đấu giá.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=32&NewsId=30597