Đất Tổ với họ Ma người Tày

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Thời tiền sử, nước Văn Lang của người Lạc Việt trải dài từ Yên Bái xuống theo các lưu vực sông Hồng, sông Mã... Phía Tây Bắc là địa bàn Âu Việt của người Tày Thái cổ. Tuy cư dân Văn Lang chủ yếu là người Việt Mường nhưng cũng có bộ tộc người Tày Thái cổ bỏ nhà Thục theo về nhà Hùng.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=141777&sub=80&top=43