Cùng nhà đầu tư vượt khó khăn

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Ở Khu kinh tế mở Chu Lai, hoạt động đầu tư trong những năm qua đã thu được những kết quả khá khả quan. Tính đến thời điểm hiện nay có 55 dự án với tổng số vốn đăng ký hơn 1,8 tỷ USD...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.kinhte.chinhsachkinhte.49145.qdnd