Chuyện “thầm thì” và tài liệu mật của các nhà ngoại giao

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Ở bất cứ quốc gia nào cũng đều có những quy định chặt chẽ về tài liệu mật. Ta có phân loại mức độ như “mật”, “tối mật”, “tuyệt mật”; các nước khác cũng có mức độ tương ứng: secret, top secret, strictly secret, nhiều nước lại có thêm “For eyes only” - “chỉ đọc bằng mắt”, nghĩa là không được ghi chép, không được đọc thành tiếng và đương nhiên là chỉ được đọc tại chỗ, không được mượn đem về.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/sukien/2009/1/68410.cand