Chương trình hành động thích ứng biến đổi khí hậu

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa công bố Khung chương trình hành động thích ứng biến đổi khí hậu giai đoạn 2008-2020.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=149077&sub=131&top=38