Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi sẽ làm Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

UBND TP.HCM vừa có quyết định thành lập Hội đồng và tổ giúp việc Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung theo Kết luận 14/2021 của Bộ Chính trị.

Theo quyết định này, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi sẽ làm Chủ tịch Hội đồng. Phó Chủ tịch Hội đồng đánh giá đề án là ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi.

Các thành viên của Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung gồm đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và Văn phòng UBND TP.HCM.

Tổ giúp việc của Hội đồng có 10 người do ông Trần Minh Tiến, Phó Trưởng phòng Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ, làm tổ trưởng.

Hội đồng có trách nhiệm nhận xét, đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện theo Kết luận 14/2021 của Bộ Chính trị.

Hội đồng đánh giá về sự cần thiết, mục đích, yêu cầu của đề án; phạm vi, đối tượng; hiệu quả và tính khả thi của nội dung đề án, tác động của đề án; thời gian và nguồn lực tổ chức thực hiện Đề án. Nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng phân công.

Hội đồng mới thành lập sẽ làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số. Trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thành lập Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng tổ chức họp đánh giá dự thảo Đề án.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thành lập Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng tổ chức họp đánh giá dự thảo đề án. Dự thảo đề án được gửi cho các thành viên Hội đồng chậm nhất trong thời hạn năm ngày làm việc trước ngày tổ chức họp Hội đồng.

Hoàng Thọ

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/chu-tich-ubnd-tp-hcm-phan-van-mai-nhan-them-nhiem-vu-ar867232.html