Chim trời vào... nồi nhậu

Bắt chim trời là hủy hoại môi trường sinh thái.

Tranh: NGUYỄN DŨNG

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/chim-troi-vao-noi-nhau-378778.html