Chiếu xạ y tế - Cần chú trọng an toàn bức xạ

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Theo Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ - hạt nhân (Bộ Khoa học và Công nghệ), hơn 90% chiếu xạ nhân tạo đối với con người là do các hoạt động chiếu xạ y tế bao gồm X-quang chẩn đoán, y học hạt nhân và xạ trị.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/trithuccongnghe/2008/5/150993