Chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Bộ Tài chính đã đề ra một số chỉ tiêu và giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, yêu cầu toàn ngành Tài chính nghiêm túc triển khai đồng bộ, hiệu quả

Thiết kế: Gia Hân

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/info-media/chi-tieu-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-trong-quan-ly-cac-quy-tai-chinh-nha-nuoc-ngoai-ngan-sach-351692.html