Chi tiết các tiêu chí phân loại 4 cấp độ dịch COVID-19

    172 liên quanGốc

    Dựa trên những tiêu chí này, các địa phương sẽ phải đảm bảo một số biện pháp chuyên môn nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

    Linh Anh

    Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chi-tiet-cac-tieu-chi-phan-loai-4-cap-do-dich-covid-19-post1384799.tpo