Chi Lăng (Lạng Sơn): Xây dựng Nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu

Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Ban chỉ đạo Chương trình huyện Chi Lăng đã chủ động phối hợp với các xã lập kế hoạch xây dựng Nông thôn mới (NTM) cấp xã. Trong đó, tuyên truyền lồng ghép về NTM; vận động nhân dân tham gia thực hiện phong trào thi thua 'Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng NTM', cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng NMT, hiện đại, văn minh'… đạt nhiều kết quả tích cực.

Người dân xã Nhân Lý chung sức làm đường giao thông nông thôn (Ảnh: Phượng Nguyễn).

Người dân xã Nhân Lý chung sức làm đường giao thông nông thôn (Ảnh: Phượng Nguyễn).

Nâng cao hiệu quả quản lý, xây dựng NTM

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây dựng NTM theo quy hoạch, nâng cao đời sống kinh tế - xã hội nông thôn gắn với quá trình đô thị hóa, UBND huyện Chi Lăng đã tập trung điều chỉnh công tác quy hoạch xây dựng NTM; chú trọng rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển sản xuất gắn với thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, phù hợp với định hướng phát triển - xã hội của địa phương giai đoạn 2021 – 2025.

Đến nay, huyện Chi Lăng đã có 6 xã đang hoàn thiện hồ sơ lập quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM giai đoạn 2021- 2030 (xã Vân An, Bằng Hữu, Bắc Thủy, Hữu Kiên, Liên Sơn, Lâm Sơn), phấn đấu hết năm 2023 có 18/18 xã đạt 100% số xã đạt tiêu chí quy hoạch.

Đặc biệt, huyện đã có chỉ đạo sát sao tại các xã điểm của huyện với mục tiêu đạt chuẩn NTM, NTM kiểu mẫu 2023. Trong đó, xã Nhân Lý là một trong các xã điểm có nhiều hoạt động nhằm phấn đấu đạt chuẩn các tiêu chí NTM.

Ông Chu Vũ Linh - Phó Chủ tịch UBND xã Nhân Lý cho biết: Để đảm bảo tiến độ trong xây dựng NTM, ngay từ đầu năm 2023 chính quyền địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo tất cả các kế hoạch về công tác xây dựng NTM, theo đánh giá sơ bộ những tháng đầu năm xã đã đạt 13/19 tiêu chí. Tuy nhiên, vẫn còn gặp khó khăn về một số tiêu chí như trường tiểu học, trường mầm non… đang trong quá trình xây dựng, sẽ không đảm bảo tiến độ và thời gian đề ra. Qua những khó khăn đó, xã cũng đưa ra một số giải pháp và chỉ ra những hạn chế nhất định trong công tác quản lý theo kế hoạch đã được phân công tới các thôn, các hộ dân, nhóm hộ gia đình tổ chức thực hiện. Đồng thời, UBND xã đã tuyên truyền, vận động người dân hiến 500m2 đất để giải phóng mặt bằng, xây dựng trường tiểu học xã. Thời gian tới, xã tiếp tục huy động nhân dân tham gia thực hiện bê tông đường trục xã theo đề án giao thông nông thôn, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đã đề ra.

Về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn – đô thị và kết nối các vùng miền. Huyện đã tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn xã, hạ tầng giao thông kết nối liên xã, liên huyện; hoàn thiện và nâng cấp chất lượng hệ thống thủy lợi và phòng chống thiên tai cấp xã, huyện, đảm bảo bn vững và thích ứng với biến đổi khí hậu; cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn theo hướng an toàn, tin cậy, ổn định, đảm bảo mỹ quan.

Huyện Chi Lăng cũng đang tiếp tục xây dựng, hoàn chỉnh các công trình cấp xã, cấp huyện đảm bảo đạt chuẩn cơ sở vật chất cho các trường mầm non, trường Tiểu học, trường THCS, trường THPT hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đảm bảo đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cùng với đó, xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất văn hóa thể thao cấp xã, thôn, các trung tâm văn hóa – thể thao huyện; tu bổ, tôn tạo các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch nông thôn; đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn…

Đặc biệt, huyện tiếp tục xây dựng, cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các trạm y tế xã, trung tâm ý tế huyện; phát triển, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng số, chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn; xây dựng, hoàn thiện các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, đảm bảo chất lượng đạt chuẩn theo quy định…

Thời gian qua, huyện tăng cường xây dựng cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở. Trong đó, ưu tiên phát triển, nâng cấp các đài truyền thanh xã có cụm loa hoạt động đến nông thôn và tăng cường phương tiện sản xuất các sản phẩm thông tin, tuyên truyền cho cơ sở truyền thanh, truyền hình cấp huyện và phát triển, duy trì các điểm cung cấp dịch vụ bưu chính.

Thông qua các cuộc tuyên truyền, vận động để người dân chung sức thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Ông Nông Công Tư người dân tại thôn Lạng Giai A, xã Nhân Lý cho biết: Sau khi được nghe UBND xã tuyên truyền về chủ trương làm đường giao thông, gia đình tôi đã tự nguyện hiến 200m2 đất, để làm đường giao thông, góp phần đi lại của người dân thuận lợi hơn.

Kết quả thực hiện các tiêu chí NTM

Thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, xã NTM nâng cao và xã NTM kiểu mẫu, theo kết quả rà soát trong 6 tháng đầu năm 2023 của UBND huyện Chi Lăng, đối với xã NTM, bình quân đạt 13 tiêu chí/xã, tăng 0,56 tiêu chí so với năm 2023; đối với xã NTM nâng cao, bình quân đạt 10,11 tiêu chí/xã, tăng 1,33 tiêu chí so với đầu năm 2023.

Riêng xã Chi Lăng duy trì 04/04 tiêu chí xã NTM kiểu mẫu. Xã Nhân Lý đạt 12/19 tiêu chí NTM tăng 2 tiêu chí. Xã Thượng Cường đạt 8/19 tiêu chí xã NTM nâng cao, tăng 4 tiêu chí so với đầu năm 2030.

Đường giao thông tại xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng được bê tông hóa (Ảnh: Phượng Nguyễn).

Trong năm 2023, UBND tỉnh Lạng Sơn đã giao 300 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp cho UBND huyện Chi Lăng để xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu. Trên cơ sở rà soát, huyện Chi Lăng đã phân bổ cho xã Gia Lộc và xã Thượng Cường (mỗi xã 125 triệu đồng) thực hiện xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; 50 triệu đồng xây dựng vườn mẫu tại xã Y Tịch. Mô hình này đang được các xã tích cực triển khai thực hiện.

Huyện phấn đấu hết năm 2023, xây dựng và công nhận mới đạt khu dân cư kiểu mẫu nâng tổng số khu dân cư kiểu mẫu của toàn huyện lên 20 khu; phấn đấu công nhận đạt thêm 03 vườn mẫu. Đạt được kết quả trên chính từ sự chủ động của các thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện, các phòng, ban liên quan tham mưu cho UBND huyện về lĩnh vực chuyên môn đơn vị phụ trách.

Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội cũng đã tích cực tuyên truyền vận động người dân trong việc tham gia thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; cấp ủy, chính quyền các xã đã chủ động hơn trong việc triển khai các nội dung của Chương trình.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn nhiều hạn chế, khó khăn do một số thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý cấp xã chưa quyết liệt trong chỉ đạo điều hành Chương trình, chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên đối với thôn, bản; phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn, việc vận động thay đổi các tập quán sinh hoạt và sản xuất của người dân còn chuyển biến chậm; người dân chưa hình thành ý thức tự giác, chủ động tham gia thực hiện các tiêu chí NTM…

Ngoài ra, theo lãnh đạo huyện Chi Lăng, Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021 – 2025 đòi hỏi một số chỉ tiêu, tiêu chí yêu cầu cao hơn so với bộ tiêu chí giai đoạn 2016 – 2020 nên hầu hết các xã đạt chuẩn không duy trì được tiêu chí; kinh phí hỗ trợ cho Chương trình chỉ tập trung cho các xã điểm nên rất khó khăn để thực hiện các tiêu chí đối với các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao bị tụt tiêu chí về giao thông, giáo dục, cơ sở vật chất văn hóa, y tế…; tiến độ thi công các công trình tại xã điểm triển khai chậm nên ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM.

Nhận định về những vấn đề còn gặp khó khăn, vướng mắc, ông Phùng Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng cho biết: Huyện đã và đang tiếp tục giải quyết những khó khăn trên, đặt quyết tâm cao để hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM.

Theo đó ngay từ những ngày đầu năm 2023, Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu Quốc gia huyện đã ban hành kế hoạch chung, cụ thể để thực hiện mục tiêu xây dựng NTM trên địa bàn huyện, cùng chủ động phối hợp với các xã xây dựng kế hoạch để thực hiện các tiêu chí NTM, NTM nâng cao.

“Huyện đang chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình hạ tầng trên địa bàn xã, đồng thời UBND xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để huy động sự chung tay góp sức của nhân dân cùng thực hiện các tiêu chí”, ông Nghĩa cho hay.

Trong thời gian tới, huyện Chi Lăng đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: tập trung thực hiện, phấn đấu đạt chuẩn NTM xã Nhân Lý nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn huyện lên 10/18 xã. Bình quân đạt 15 tiêu chí/xã; xã Thượng Cường phấn đấu hoàn thành xã NTM nâng cao; các xã chưa đạt chuẩn NTM huy động đối đa nguồn lực tập trung chỉ đạo hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí đăng ký phấn đấu thực hiện đạt từ 01 – 02 tiêu chí trong năm 2023 đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 07/2/2023…

Phượng Nguyễn

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/chi-lang-lang-son-xay-dung-nong-thon-moi-khu-dan-cu-kieu-mau-vuon-mau-359514.html