Chênh lệch thu nhập ở Trung Quốc ngày càng tăng

    Gốc

    Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Trung Quốc Huy Triều An thừa nhận rằng khoảng cách thu nhập giữa thành thị và nông thôn Trung Quốc ngày càng tăng.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/239857/Default.aspx