Cần nâng cao vai trò làm chủ của nông dân

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Trên tinh thần nhìn thẳng vào thực trạng và thách thức, các vấn đề xây dựng chính sách nông nghiệp, nông dân và nông thôn được các chuyên gia mổ xẻ, phân tích đã đem lại cho các nhà hoạch định chính sách Việt Nam cái nhìn khách quan và trúng vấn đề...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.thegioivoivietnam.36410.qdnd