Cách mạng Tháng Mười soi sáng con đường tiến đến kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Năm nay, nhân dân ta long trọng kỷ niệm 90 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, trong tình hình cách mạng nước ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đang đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=108529&sub=50&top=37