Biết sai vẫn làm

    Gốc

    NDĐT - Triển khai công tác bảo hiểm đối với giáo viên và học sinh cho năm học 2008-2009, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang đã có công văn số 578/CV-LN ngày 22-5-2008 gửi tới tất cả các trường học, các phòng giáo dục và đào tạo, chỉ đạo:..." thống nhất chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Bảo Việt Tuyên Quang triển khai công tác bảo hiểm toàn diện học sinh, bảo hiểm xe máy và bảo hiểm kết hợp con người với giáo viên...".

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=132141&sub=74&top=41