Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thẩm định giá đất thành phố

Ngày 6/10, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 5590/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Hội đồng Thẩm định giá đất thành phố.

Theo đó, Quy chế gồm 6 điều quy định chế độ làm việc, mối quan hệ công tác của Chủ tịch Hội đồng; các thành viên của Hội đồng Thẩm định giá đất; trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch, các thành viên Hội đồng, quy trình phối hợp, luân chuyển hồ sơ trong việc xác định giá đất cụ thể. Điểm đáng lưu ý, căn cứ vào nhu cầu định giá đất cụ thể trên địa bàn thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường lập kế hoạch định giá đất cụ thể trình UBND thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt.

Căn cứ kế hoạch định giá đất cụ thể được UBND thành phố phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và Cục Thuế thành phố thống nhất lựa chọn phương pháp xác định giá đất, trên cơ sở đối tượng và giá trị của diện tích tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất trước ngày 15 tháng 1 hằng năm làm cơ sở ký hợp đồng với đơn vị tư vấn định giá đất để xác định giá đất theo quy định.

Trong thời hạn 8 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng, đơn vị tư vấn hoàn thành Chứng thư định giá đất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận Chứng thư định giá đất (bản cứng và bản mềm điện tử), Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện kiểm tra và đánh giá kết quả việc xác định giá đất và phương án giá đất do đơn vị tư vấn đề xuất và gửi hồ sơ thẩm định phương án giá đất đến Sở Tài chính và các thành viên Hội đồng Thẩm định giá đất theo đường công văn và thư điện tử công vụ.

Hồ sơ thẩm định phương án giá đất bao gồm: Tờ trình về phương án giá đất (nội dung trình phải ngắn gọn, nêu rõ các nội dung: việc áp dụng nguyên tắc xác định giá đất, việc áp dụng các phương pháp xác định giá đất, tính trung thực, khách quan của các thông tin, số liệu về thửa đất, giá đất thị trường đưa vào tính toán trong xây dựng phương án giá đất cụ thể, nội dung đề xuất đặc thù (nếu có), lập biểu so sánh giá đề xuất so với đơn vị tư vấn); Chứng thư định giá đất.

Riêng đối với các tài liệu làm cơ sở để Sở Xây dựng kiểm tra các chỉ tiêu, thông số tính toán theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị có liên quan cung cấp cho Sở Xây dựng.

PV