Bà Rịa - Vũng Tàu: Ban hành 14 thủ tục hành chính về hoạt động xây dựng

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trung tâm hành chính UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trung tâm hành chính UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo đó, Quyết định có 14 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu (đã được công bố tại Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Trên cơ sở nội dung chi tiết của thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 1105/QĐ-BXD ngày 26/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Cũng theo quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung công khai thủ tục hành chính theo đúng quy định đối với thủ tục hành chính được ban hành kèm theo quyết định này.

Anh Tuấn

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/ba-ria-vung-tau-ban-hanh-14-thu-tuc-hanh-chinh-ve-hoat-dong-xay-dung-365427.html