Ðáp ứng đòi hỏi thực tiễn, xứng đáng kỳ vọng của nhân dân

Với tinh thần 'Ðoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển', sau hơn bảy ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, đáp ứng niềm mong mỏi, kỳ vọng của toàn Ðảng, toàn dân và đòi hỏi ngày càng cao từ thực tiễn đổi mới, phát triển đất nước.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIIIra mắt Đại hội. Ảnh: TUẤN LINH

Với tinh thần "Ðoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", sau hơn bảy ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, đáp ứng niềm mong mỏi, kỳ vọng của toàn Ðảng, toàn dân và đòi hỏi ngày càng cao từ thực tiễn đổi mới, phát triển đất nước.

Những ngày diễn ra Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng, hội trường lớn Trung tâm Hội nghị quốc gia tại Thủ đô Hà Nội, ghi nhận sự tập trung, đồng lòng cao độ của các đại biểu khi đưa ra những ý kiến tâm huyết, những tham luận sâu sắc, phân tích ngọn ngành thực trạng đất nước. Tất cả thể hiện ý chí vì một Việt Nam hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như ước nguyện của Bác Hồ.

Bám sát mục tiêu đó, các văn kiện của Ðảng trình Ðại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn; kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta. Cũng bởi thế, tuy thời gian dồn nén, song thực tiễn sống động đang thúc giục bên ngoài hội trường như tiếp thêm sức mạnh, khí thế để mỗi đại biểu, bằng tài năng và tâm huyết của mình, đều thảo luận rất sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, đồng tâm nhất trí giơ cao thẻ đảng thông qua các văn kiện, và hoàn thành những nội dung quan trọng của Ðại hội.

Như lẽ tự nhiên, khi ý Ðảng quyện lòng dân, Ðại hội lần này càng biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm mạnh mẽ của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ mới, thực hiện bằng được mục tiêu phát triển tổng quát đã nêu trong Báo cáo chính trị. Nhận thức rõ vai trò nòng cốt của mỗi cán bộ, đảng viên giữ trọng trách, với lá phiếu dân chủ, Ðại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 200 đồng chí tiêu biểu cho hơn 5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Ðảng và nhân dân giao phó. Ðồng chí Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư khóa XIII với số phiếu tín nhiệm gần như tuyệt đối.

Bàn về bài học kinh nghiệm, TS Chu Ðức Tính, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh cho rằng, không có gì là ngẫu nhiên, có kết quả ấy là bởi Ban Chấp hành Trung ương khóa XII mà đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiến hành công tác chuẩn bị cho Ðại hội XIII từ rất sớm. Dự thảo các văn kiện, đường hướng phát triển đất nước được tiếp thu nghiêm túc, hiệu quả ý kiến của toàn Ðảng, toàn dân. Công tác nhân sự cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng, thực hiện quy trình năm bước, bài bản trong lựa chọn cán bộ, mở các lớp bồi dưỡng nâng cao, ban hành mới các tiêu chí, tiêu chuẩn cho từng chức danh lãnh đạo. "Có thế, thời gian diễn ra Ðại hội tuy không nhiều, nhưng các đại biểu có đầy đủ dữ liệu để nghiên cứu. Kết quả bỏ phiếu rất tập trung, lựa chọn trúng các đồng chí lãnh đạo có trình độ cao, trưởng thành trong thực tiễn, luân chuyển qua nhiều chức vụ", TS Chu Ðức Tính phân tích thêm.

Một trong những kết quả tốt đẹp nhất của Ðại hội lần này, là thông qua Nghị quyết khóa XIII với điểm nhấn: Ðại hội tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII và đánh giá chung về 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới; định hướng phát triển và phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời gian tới nêu trong các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII trình Ðại hội.

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng thành công, tiếp tục là ngọn cờ quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, là nguồn cổ vũ, động viên mạnh mẽ đối với các đảng anh em và bạn bè quốc tế. Bày tỏ vui mừng và khẳng định ý nghĩa sâu sắc trước thành công của Ðại hội XIII, PGS, TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Lịch sử Ðảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tin tưởng: "Từ thắng lợi của Nghị quyết đến thắng lợi trong thực tiễn còn là cả một quá trình hành động quyết liệt với những nỗ lực tột bậc. Song, tôi tin rằng, đất nước chúng ta sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Nhiều ý kiến cũng đồng tình, thành công lớn nhất của Ðại hội Ðảng lần thứ XIII này là, tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn; cùng với đó công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được thực hiện kiên trì, kiên quyết, thậm chí mạnh mẽ hơn. Sau Ðại hội, bây giờ là lúc toàn dân trông đợi, Ðảng và Nhà nước ta nhanh chóng thể chế hóa chủ trương, đường lối, đưa Nghị quyết vào cuộc sống, hiện thực hóa những ước mong với tầm nhìn và khí thế mới.

Ðáp lại niềm mong mỏi, sự trông đợi của toàn Ðảng, toàn dân tộc, người đứng đầu Ðảng và Nhà nước, trong diễn văn bế mạc Ðại hội đã đề nghị: Ngay sau Ðại hội, tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân về kết quả Ðại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Ðại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Ðại hội vào cuộc sống, biến những quyết định của Ðại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế.

Tương lai rạng rỡ đang mở ra phía trước. Dẫu còn không ít khó khăn, thử thách, nhưng đồng chí, đồng bào, nhân dân cả nước luôn đặt trọn niềm tin vào các quyết sách của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước ta.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-chinh-tri/ap-ung-doi-hoi-thuc-tien-xung-dang-ky-vong-cua-nhan-dan-634570/