AGR: Giải trình biến động lợi nhuận

(NDHMoney) Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (mã AGR-HOSE) vừa giải trình biến động lợi nhuận quý 3/2011.

Quý 3 vừa qua, doanh thu của AGR đạt 270 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán đạt 6,6 tỷ đồng; doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 138,8 tỷ đồng; doanh thu khác đạt 124,3 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của AGR đạt 1.100,3 tỷ đồng; chi phí hoạt động kinh doanh lên gần 976 tỷ đồng, lợi nhuận thuần đạt 103,6 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 103,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 92,1 tỷ đồng. EPS là 434,84 đồng.

AGR cho biết, doanh thu hoạt động kinh doanh giảm 139 tỷ đồng, tương đương 34%, do sự biến động giảm từ hoạt động doanh thu khác (doanh thu nghiệp vụ mua trước quyền nhận tiền bán chứng khoán niêm yết và chưa niêm yết) giảm 104 tỷ đồng và doanh thu tự doanh giảm 32 tỷ đồng.

Tổng chi phí giảm 111 tỷ đồng (33,6%) do cơ cấu chi phí quý 3 năm 2011 có phát sinh chủ yếu từ chi phí các hợp đồng môi giới chứng khoán ảnh hưởng chính tới sự biến động của chi phí trong kỳ giảm so với cùng kỳ năm 2010.

Lợi nhuận kế toán trước thuế giảm 28 tỷ đồng (35,6%), do sự biến động giảm doanh thu lớn hơn sự biến động giảm chi phí so với cùng kỳ năm trước. Và lợi nhuận kế toán sau thuế giảm 9,7 tỷ đồng (16%), do chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lãi trong quý 1/2011 so với cùng kỳ giảm 18,4% tỷ đồng.