"Xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam thiếu cập nhật"

    Gốc

    "Tôi cho rằng phương pháp điều tra, tổng hợp, phân tích của WB thiếu sự cập nhật tình hình thực tế đối với trường hợp của Việt Nam"...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=10&home=detail&id=2cdc0d1126ebe1&page=category