Xây dựng nhà thuốc GPP tiến triển chậm

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Mỗi giấy chứng nhận GPP có giá trị trong 2 năm. Trong thời gian đó, Sở Y tế sẽ kiểm tra đột xuất việc thực hiện tiêu chuẩn mà nhà thuốc đã cam kết. Hết hạn 2 năm, nhà thuốc sẽ tái đăng ký lại để được xét cấp giấy chứng nhận mới.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=44088