Vướng mắc khi giải quyết quyền lợi CN

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Doanh nghiệp không chấm dứt hoạt động hoặc giải thể một bộ phận mà chỉ giảm lao động nên việc giải quyết quyền lợi cho người lao động gặp nhiều lúng túng

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/248692.asp