Về phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Nắm giữ những giá trị đặc sắc, có khi là duy nhất của văn hóa truyền thống, nghệ nhân dân gian được UNESCO đánh giá là những "báu vật sống", quyết định sự sống còn của các loại hình di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=146412&sub=79&top=43