Thép Nhà Bè bán hết cổ phần

    Gốc

    2.916.000 cổ phần của Công ty thép Nhà Bè đã bán hết trong phiên đấu giá ngày 7/11/2007...

      Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=917cc576ad4413&page=category