Tham nhũng, lãng phí vẫn nghiêm trọng

    Báo VietnamNet
    Gốc

    Tình trạng tham nhũng, lãng phí, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một số bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn còn nghiêm trọng - Thường trực Ban Bí thư nói tại HN tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

    Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/12/820542/