Nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn săn nguồn tin độc bằng cách nào?

Nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn săn nguồn tin độc bằng cách nào?

Các cuốn sách tiểu sử về thiếu tướng, anh hùng tình báo Phạm Xuân Ẩn đều khẳng định, ông hoàn thành xuất...