Hành trình khát vọng của cô nữ sinh dân tộc Lự

Hành trình khát vọng của cô nữ sinh dân tộc Lự

Biểu dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu

Biểu dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu

120 thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc làm lễ báo công dâng Bác

120 thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc làm lễ báo công dâng Bác

Ước mơ làm giáo viên

Ước mơ làm giáo viên

Tuyên dương 120 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc

Tuyên dương 120 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc

Tuyên dương 120 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu

Tuyên dương 120 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu

Tuyên dương 120 học sinh dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu 2019

Tuyên dương 120 học sinh dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu 2019

Tuyên dương 120 học sinh sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu

Tuyên dương 120 học sinh sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu