Quy định thẩm quyền của các cấp chính quyền?

  Gốc

  KTĐT - Tôi được biết khi chính quyền sở tại (cấp xã, phường) phát hiện công trình vi phạm TTXD đã báo cáo UBND cấp trên (quận, huyện) để xin ý kiến chỉ đạo xử lý. Vậy, thẩm quyền của các cấp chính quyền được quy định cụ thể như thế nào? Nguyễn Ngọc Chiến (quận Thanh Xuân)

  Trường hợp bạn hỏi được quy định rõ trong Nghị định số 180/2007/ NĐ - CP của Chính phủ. Theo đó, thẩm quyền của Thanh tra viên, cán bộ quản lý xây dựng cấp xã được lập biên bản ngừng thi công xây dựng công trình, yêu cầu chủ đầu tư tự phá dỡ công trình vi phạm. Kiến nghị Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đình chỉ thi công xây dựng hoặc quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị thuộc thẩm quyền.

  Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đình chỉ thi công xây dựng đối với công trình xây dựng vi phạm thuộc địa bàn mình quản lý; quyết định cưỡng chế phá dỡ đối với công trình xây dựng vi phạm thuộc địa bàn do mình quản lý (trừ những công trình UBND cấp huyện cấp Giấy phép xây dựng hoặc Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng). Tổ chức thựchiệncưỡng chế tất cả các công trình xây dựng vi phạmtheo quyết định cưỡng chế của Chủ tịch UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp huyện và Chánh thanh tra Sở Xây dựng. Xử lý cán bộ dưới quyền được phân công quản lý trật tự xây dựng đô thị để xảy ra vi phạm mà không xử lý kịp thời, dung túng bao che cho hành vi vi phạm. Kiến nghị Chủ tịch UBND cấp huyện xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đô thị vượt thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã; xử lý cán bộ làm công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch UBND cấp huyện.

  Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định cưỡng chế phá dỡ đối với công trình xây dựng vi phạm do UBND cấp huyện cấp Giấy phép xây dựng hoặc Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng mà công trình xây dựng đó đã bị UBND cấp xã quyết định đình chỉ thi công xây dựng. Chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức thực hiện cưỡng chế phá dỡ những công trình xây dựng vi phạm theo quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện và của Chánh thanh tra Sở Xây dựng. Xử lý Chủ tịch UBND cấp xã và những cán bộ dưới quyền được phân công quản lý trật tự xây dựng đô thị để xảy ra vi phạm mà không xử lý kịp thời hoặc dung túng bao che cho hành vi vi phạm.

  Nguồn Kinh Tế Đô Thị: http://www.ktdt.com.vn/news/detail/313139/quy-dinh-tham-quyen-cua-cac-cap-chinh-quyen.aspx