Phương án phân bổ 7.498 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển

  Tiếp tục chương trình phiên họp 17, chiều 28/11, sau khi thảo luận, Ủy ban thường vụ Quốc hội thống nhất phân bổ khoảng 7.498 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

  Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thay mặt Chính phủ trình bày tờ trình.

  Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thay mặt Chính phủ trình bày tờ trình.

  Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày Tờ trình tại phiên họp. Trong đó, phân bổ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 2.497,7 tỷ đồng; giảm nghèo bền vững là 2.000 tỷ đồng; xây dựng nông thôn mới là 3.000 tỷ đồng.

  Về việc phân bổ 2.942,1 tỷ đồng vốn còn lại của Chương trình Mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Chính phủ đề nghị phân bổ 2.138,8 tỷ đồng cho Ủy ban Dân tộc; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Liên minh Hợp tác xã để thực hiện một số nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 và Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12.

  Đối với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, phân bổ 2.000 tỷ đồng vốn còn lại cho 17 tỉnh thực hiện đầu tư một số công trình giao thông liên xã trên địa bàn 22 huyện nghèo theo quy định tại Quyết định số 880/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

  Đối với 3.000 tỷ đồng còn lại của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, sẽ phân bổ 2.050 tỷ đồng cho 45 tỉnh nhận hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi.

  Phân bổ 300 tỷ đồng cho 30 tỉnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025.

  650 tỷ đồng dành cho các tỉnh để thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất, phát sinh trong quá trình triển khai Chương trình theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

  Còn lại 444,4 tỷ đồng, Chính phủ đề nghị chưa phân bổ. Đây là số vốn dự kiến để thực hiện đầu tư cơ sở vật chất cho Trường Hữu nghị T78 và Trường Hữu nghị 80. Chính phủ sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội phương án phân bổ, giao kế hoạch số vốn này sau khi hoàn thành việc rà soát, bàn giao, tiếp nhận quản lý 2 trường theo quy định.

  Phân bổ vốn của Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số

  Phân bổ vốn của Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số

  Đồng thời, Chính phủ đề nghị phân bổ 358,92 tỷ đồng bổ sung cho các địa phương thực hiện nội dung "đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý", "hỗ trợ thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại UBND cấp xã để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự" theo Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

  Về phương án phân bổ 88,6 triệu USD (tương đương 2.050 tỷ đồng) vốn nước ngoài cho các địa phương, Chính phủ trình phân bổ cho 16 tỉnh tham gia thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn.

  Sau khi thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày báo cáo thẩm tra cơ bản nhất trí với đề xuất của Chính phủ; thống nhất thông qua việc ban hành nghị quyết về các nội dung này với tỷ lệ tán thành đạt 100% số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt tại phiên họp và tham gia biểu quyết.

  Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Phú Cường trình bày báo cáo thẩm tra.

  Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Phú Cường trình bày báo cáo thẩm tra.

  Về phương án chưa phân bổ 444,4 tỷ đồng cho Trường Hữu nghị T78 và Trường Hữu nghị 80, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương hoàn thiện đề án phân bổ số vốn này để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo đúng quy định. Nếu kéo dài quá lâu thì có thể phân bổ cho các mục tiêu khác, khi nào 2 trường hoàn thiện đủ hồ sơ và cần đến thì sẽ bố trí từ nguồn vốn khác.

  Với kế hoạch sử dụng vốn nước ngoài 88,6 triệu USD, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cơ bản nhất trí với phương án chi tiết phân bổ cho các địa phương theo đề xuất của Chính phủ. Song, lưu ý, Chính phủ sử dụng số vốn này đúng mục đích, tránh dẫn tới tranh luận sau này về việc chi thường xuyên hay chi đầu tư, vốn sự nghiệp hay vốn đầu tư.

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, rà soát, hoàn thiện nghị quyết để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định sớm.

  Kiều Chinh

  Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/phuong-an-phan-bo-7498-ty-dong-von-dau-tu-phat-trien-post14825.html