Nhớ Bác, nguyện suốt đời noi theo tấm gương ngời sáng của Người

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Đó là tâm nguyện của những người lính đã gần trọn cuộc đời phục vụ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và dựng xây cuộc sống mới trên mảnh đất Tây Nguyên.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=147840&sub=130&top=37