Ngày đầu kỳ thi CĐ: Đề không khó, thí sinh dự thi tăng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Khu vực Hà Nội, số TS đến dự thi tăng hơn so với ngày làm thủ tục dự thi. Trường CĐ Nội vụ Hà Nội, số TS đến dự thi đạt tỷ lệ 57,64%...

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=76681