Nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học trong các trường đại học, cao đẳng

    Gốc

    ND - Nghiên cứu khoa học (NCKH) là nhiệm vụ cơ bản của người giảng viên trong các trường đại học và cao đẳng (ĐH và CĐ). Hoạt động NCKH của đội ngũ giảng viên có nội dung phong phú, đa dạng gắn liền với đào tạo, sản xuất, phát triển công nghệ và dịch vụ khoa học. Trong những năm qua, hoạt động NCKH của đội ngũ giảng viên tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng, phục vụ tích cực cho việc nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần phát triển khoa học và công nghệ và kinh tế - xã hội của đất nước.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=132112&sub=72&top=41