Một số quy định về việc cấp thẻ kiểm tra giao thông vận tải

    Gốc

    Bộ Giao thông vận tải mới đây đã ban hành Thông tư hướng dẫn một số quy định về thanh tra viên, cộng tác viên và việc cấp thẻ kiểm tra giao thông vận tải nhằm củng cố tổ chức, tăng cường hoạt động thanh tra chuyên ngành giao thông trong giai đoạn hiện nay.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=117448&sub=68&top=40