Microsoft tiết lộ vài chi tiết Windows Server 2008 R2

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Microsoft đưa ra những tài liệu sơ bộ về việc làm thế nào để cấu hình những công nghệ mới có trong Windows Server 2008 R2.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=13068&chnlid=20&t=pcolarticle