Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần đi đầu trong xây dựng đội ngũ trí thức

  68 liên quanGốc

  Sáng 25-12, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

  Quang cảnh Đại hội.

  Dự Đại hội còn có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ban, ngành và 663 đại biểu đại diện cho 89 hội ngành trong cả nước.

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng.

  Với phương châm "Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển", Đại hội đã tiến hành thảo luận về Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội) lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015-2020) và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội VIII (nhiệm kỳ 2020-2025) Liên hiệp Hội.

  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Anh Tuấn

  Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Đặng Vũ Minh nhấn mạnh: "Đoàn Chủ tịch Đại hội rất mong toàn thể đại biểu sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động của Đại hội, thể hiện rõ ý thức trách nhiệm cao đối với việc xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Công nghệ Việt Nam là ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ Việt Nam ở trong và ngoài nước, xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân".

  Đến cuối nhiệm kỳ 2015-2020, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam có 152 hội thành viên (tăng 12 hội ngành thành viên so với đầu nhiệm kỳ). Toàn hệ thống Liên hiệp Hội có một nhà xuất bản; một Quỹ hỗ trợ Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam - Vifotec; 113 cơ quan báo chí (tăng 9 cơ quan báo chí so với đầu nhiệm kỳ).

  Trong giai đoạn 2015-2020, các Liên hiệp hội địa phương và hội ngành thành viên thực hiện trên 2.000 đề tài/dự án cấp cơ sở, trên 300 đề tài/dự án cấp bộ/tỉnh, hàng chục đề tài/dự án cấp nhà nước.

  Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội ở Trung ương, địa phương và các hội ngành thành viên đã đóng góp tích cực vào việc xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật. Đồng thời, góp phần thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển kinh tế-xã hội. Hoạt động này đã và đang trở thành một kênh thông tin đáng tin cậy giúp Đảng và Nhà nước khi xem xét quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

  Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, hơn 75 năm qua, kể từ khi đất nước độc lập, đội ngũ trí thức Việt Nam không ngừng lớn mạnh, có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dụng người tài - đức, Nghị quyết 27-NQ/TƯ ngày 6-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) đã khẳng định: “Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững”.

  Từ khi thành lập, năm 1983 đến nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam luôn khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng, là nơi tập hợp và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam trong nước và ở nước ngoài, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển tiềm lực khoa học công nghệ quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

  Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã có bước phát triển cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động, là môi trường tốt để đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức chính trị, trách nhiệm công dân trong các tổ chức hội; trở thành địa chỉ tri thức tin cậy của Đảng, Nhà nước trong việc tham mưu những vấn đề lớn về chủ trương, đường lối, chính sách; chủ động đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, góp phần củng cố các luận cứ khoa học đối với những chương trình, đề án, dự án lớn.

  Tuy nhiên, Thủ tướng chỉ rõ, lĩnh vực khoa học và công nghệ còn những hạn chế, chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.

  Vì vậy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thời gian tới, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần chủ động hơn nữa trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển khoa học và công nghệ, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tích cực tham gia thực hiện mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ lên tầm cao mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

  Liên hiệp Hội cần đi đầu trong xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam; tập hợp, đoàn kết trí thức ở trong nước và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng để đội ngũ trí thức nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với đất nước; làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa trí thức với Đảng, Nhà nước và nhân dân; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công nhân - nông dân, doanh nhân và trí thức; tập hợp đội ngũ, tập trung nguồn lực để đề xuất, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề quan trọng về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước.

  Liên hiệp Hội phải là địa chỉ tri thức tin cậy của Đảng và Nhà nước, nhất là đối với tri thức khoa học, cả trong công tác vận động, khơi dậy tinh thần sáng tạo, cống hiến trong đội ngũ trí thức; phấn đấu xây dựng Liên hiệp Hội thành một tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh.

  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Anh Tuấn

  Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết Đại hội và bầu Hội đồng Trung ương khóa VIII gồm 192 thành viên, Ủy ban Kiểm tra gồm 9 thành viên, Đoàn Chủ tịch gồm 26 thành viên và 4 Thường trực Đoàn Chủ tịch. TSKH Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

  Thu Hằng - chinhphu.vn

   Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/987007/lien-hiep-cac-hoi-khoa-hoc-va-ky-thuat-viet-nam-can-di-dau-trong-xay-dung-doi-ngu-tri-thuc