Lập quy hoạch cải tạo toàn bộ khu Bắc Thanh Xuân

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    *Điều tra xã hội học từ cuối tháng 11/2007 Hanoinet - UBND quận Thanh Xuân đã có Quyết định số 2694/QĐ-UBND ngày 12/11/2007 về việc thành lập tổ công tác điều tra xã hội học phục vụ lập quy hoạch chi tiết

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=47&NewsId=28981