Lào Cai: Quyết tâm hoàn thành mục tiêu hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn

Sáng 17/4, UBND tỉnh Lào Cai chủ trì cuộc họp trực tuyến nghe báo cáo tiến độ thực hiện và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh triển khai dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc 2 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, khối lượng công việc cần thực hiện từ nay đến hết năm 2025 là rất lớn; do đó tại cuộc họp này cần xem xét còn những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đại biểu các huyện, thị xã, thành phố, các xã báo cáo kết quả đã làm được; những vướng mắc cần giải quyết, từ đó tìm ra giải pháp tháo gỡ kịp thời, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023 là 25,19%; trong đó có 26.791 hộ nghèo và 18.375 hộ cận nghèo. Theo rà soát của UBND cấp huyện, toàn tỉnh có 10.144 hộ có nhu cầu và đủ điều kiện để hỗ trợ về nhà ở theo tiêu chí, quy định của Trung ương. Số liệu rà soát tháng 3/2024, Lào Cai có 12.249 hộ có nhu cầu hỗ trợ nhà ở.

Kết quả, đến hết năm 2023, đã thực hiện hỗ trợ 3.336 nhà (xây mới 1.985 nhà, cải tạo, sửa chữa 1.067 nhà). Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã hoàn thành 141 nhà xây mới/6,3 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã hoàn thành 1.292 nhà/44,7 tỷ đồng (xây mới 739 nhà và cải tạo, sửa chữa 553 nhà). Hỗ trợ nhà ở theo các chương trình khác trong năm 2022 - 2023 tổng số 1.903 nhà.

Trong năm 2024-2025, số hộ cần hỗ trợ nhà ở là 7.902 hộ với tổng kinh phí khoảng 280 tỷ đồng. Kế hoạch năm 2024 dự kiến thực hiện 5.657 nhà/205 tỷ đồng (xây mới 3.655 nhà và cải tạo, sửa chữa 2.002 nhà). Kế hoạch năm 2025 dự kiến thực hiện 2.245 nhà/75 tỷ đồng (xây mới 1.181 nhà và cải tạo, sửa chữa 1.064 nhà).

Tại cuộc họp, Sở Xây dựng báo cáo trong quá trình triển khai thực hiện, số lượng hỗ trợ xây mới, sửa chữa, cải tạo nhà ở thuộc 2 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm do không còn đối tượng, nhu cầu hỗ trợ của người dân thay đổi và một số hộ dân có đất không phù hợp. Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ nhà ở còn gặp khó khăn, vướng mắc như: Nguồn vốn của Trung ương giao trung hạn 2021-2025 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững còn thiếu; chế độ báo cáo của một số huyện còn chậm, chưa đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng đến việc tổng hợp số liệu chung toàn tỉnh; kinh phí hỗ trợ còn thấp, đạt khoảng 40% chi phí xây dựng đối với các hộ làm mới; các hộ nghèo, cận nghèo khó khăn trong việc bố trí kinh phí đối ứng để làm nhà; các cấp ủy, chính quyền vẫn chưa vào cuộc quyết liệt; công tác tuyên truyền chưa thường xuyên; một số huyện điều chỉnh tăng giảm số lượng so với Đề án nên việc xác định đối tượng còn gặp nhiều khó khăn…

Để đảm bảo hoàn thành xóa nhà đơn sơ, nhà thiếu kiên cố cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo có đất ở phù hợp trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện được hưởng dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh kịp thời điều chỉnh nguồn vốn để đảm bảo giải ngân hết. Đồng thời, UBND cấp huyện chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND cấp xã rà soát kỹ lưỡng, xem xét đối tượng tăng có đủ điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở theo quy định; tăng cường công tác tuyên truyền ngay từ đầu năm; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể, cá nhân hướng dẫn và hỗ trợ các hộ gia đình thuộc đối tượng.

Các Sở, ngành tỉnh, địa phương tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Đề án theo quy định; đề xuất UBND tỉnh cho phép điều chỉnh một số dự án, chương trình còn chưa giải ngân trong năm 2023 và chưa phân bổ trong năm 2024 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 để chuyển nguồn vốn hỗ trợ Trung ương sang thực hiện dự án 5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục phát động Chương trình xóa nhà đơn sơ cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai; huy động các nguồn vốn xã hội hóa…

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hài yêu cầu các địa phương, phòng, ban chuyên môn chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong việc tìm các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc 2 chương trình MTQG. Giao Sở Xây dựng chủ trì tham mưu điều chỉnh nguồn vốn thực hiện tại các địa phương không còn đối tượng hỗ trợ sang các địa phương có nhu cầu hỗ trợ nhà ở cho người dân đảm bảo phù hợp, đúng quy định. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì hướng dẫn, giải quyết khó khăn về đất đai tại các địa phương thuộc đối tượng thụ hưởng...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố: Tiếp tục rà soát các đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở theo quy định; đăng ký, bổ sung tăng số lượng nhà ở cần hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa trong kế hoạch năm 2024 để đảm bảo tiến độ (đồng thời gửi Sở Xây dựng tổng hợp); thành lập tổ công tác hướng dẫn các xã triển khai thực hiện các dự án, giao rõ nhiệm vụ đối với tập thể, từng cá nhân và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cấp huyện; tăng cường hỗ trợ cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân hiểu, cùng chung tay thực hiện; đưa nội dung hỗ trợ nhà ở vào các cuộc giao ban hàng tuần của cấp ủy, chính quyền để nắm bắt, bàn bạc giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời.

Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, cấp xã chủ động báo cáo với cấp huyện để giải quyết; cấp huyện báo cáo những vấn đề vượt quá thẩm quyền gửi Sở Xây dựng tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo, đề xuất bộ, ngành trung ương tháo gỡ. Với mục tiêu đặt ra năm 2024 phải hoàn thành các dự án đạt tỷ lệ từ 80% trở lên và đạt 100% vào năm 2025; do đó tất cả các sở, ban, ngành tỉnh, các địa phương cần phải quyết tâm cao, quyết liệt triển khai thực hiện để hoàn thành mục tiêu hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Kim Ngân

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/lao-cai-quyet-tam-hoan-thanh-muc-tieu-ho-tro-nha-o-cho-cac-ho-ngheo-ho-can-ngheo-tren-dia-ban-373777.html