Khối Thịnh vượng chung khai trừ Pakistan

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Pakistan đã bị ngưng tư cách thành viên khối Thịnh Vượng Chung. Tại một phiên họp của khối tại Uganda, một ủy ban ngoại trưởng 53 nước thành viên nói rằng Pakistan sẽ bị khai trừ khỏi khối này.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/151333