Hỗn hợp dược phẩm chống H5N1 hiệu quả trên chuột

    Gốc

    NDĐT – Các nhà khoa học ồng Công vừa sử dụng một “cocktail” ba loại dược phẩm để điều trị thử nghiệm cho những con chuột nhiễm virus cúm gia cầm H5N1. Kết quả rất khả quan, tỷ lệ sống sót được tăng lên gấp bốn lần.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=123487&sub=72&top=41