Hệ thống ngân hàng cung cấp trên 50% vốn đầu tư toàn xã hội

    Gốc

    Hanoinet - "Nhiều quan điểm tỏ ra lo ngại về quy mô, năng lực cũng như khả năng cạnh tranh của hệ thống ngân hàng Việt Nam khi mở cửa hội nhập với nền kinh tế thế giới. Song thực tế, sau gần 2 năm gia nhập WTO, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ rệt

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=93896