Giải pháp tránh sai lầm trong sử dụng lao động

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Các nhà quản trị phải thể hiện sự ưu ái mọi nhân viên dưới quyền như nhau để tạo một khối đồng thuận chung.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=72087