Đánh giá sát thực về kết quả chống tiêu cực

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND – Nhiều ý kiến cho rằng, khi tiến hành tổng kết công tác năm, các địa phương, đơn vị, bên cạnh việc đánh giá toàn diện các khâu công tác, cần quan tâm đúng mức kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=111095&sub=50&top=37